suntravel@sun-travel.hr   |   +385 40 493 082   |   pon.- pet. 08 - 19 sati // subota 08 - 13 sati
  |   Opći uvjeti   |   Izjava o privatnosti   |   Plaćanje

Opći uvjeti

Opći Uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana,  paket aranžmana, povezanih putnih aranžmana putničke agencije Sun Travel  d.o.o.

Uvodne napomene

Ovi Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana, paket aranžmana, povezanih putnih aranžmana putničke agencije Sun Travel d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana, a time i Ugovora o putovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom Sun Travel d.o.o., Vukovarska 4, 40 000 Čakovec, OIB 67941650505, ID kod: HR-AB-01-/080951142 , upisanoj u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod br.:  Tt-17/4304-4 , MBS 070154584 (u daljnjem tekstu: Sun Travel), sklapa ugovaratelj putovanja (u daljnjem tekstu: Putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Sun Travel  i Putnika ukoliko u Ugovoru nije navedeno drugačije. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovim Općim uvjetima odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.  

1. Prijave i ugovaranje

Putnik se za putovanje koje organizira i nudi Sun Travel, ili u kojima se Sun Travel javlja u ulozi ovlaštenog subagenta drugog organizatora putovanja,  može prijaviti u poslovnici osobno, telefonom, e-poštom, putem interneta. Na temelju primljene prijave, Sun Travel će Putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (npr., ali ne isključivo: internetom, faksom, elektroničkom poštom, stavljanjem na raspolaganje broja kreditne kartice, uplatom na transakcijski račun). Sun Travel ima pravo uskratiti uslugu, ukoliko ne primi odgovarajuću uplatu do ugovorenog roka:

 1. Prilikom prijave Putnik uplaćuje 30 % vrijednosti aranžmana, a preostalih 70 % iznosa potrebno je uplatiti najkasnije 21 dan prije polaska na putovanje, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja. Kod odabira obročnog plaćanja karticom odmah na naplatu dospijeva 100 % iznosa.

 

 1. Za tzv. „rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Sun Travel neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit, bez uplaćene akontacije. Ako Putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, Sun Travel će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

 

 1. U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja podložna je doplati prema važećim cjenicima usluga organizatora putovanja ili pružatelja usluge.

2. Predugovorne informacije – ponuda putovanja na web stranici, brošuri, letku, katalogu i slično

Agencija Sun Travel posvećuje veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima (web stranica, letci, katalozi i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će nastojati ispraviti u što skorijem roku. Sun Travel ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranici, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

 

Uz opće uvjete putovanja, putniku se šalje i obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu te najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turiumu. Detaljnije, šalje se dokumentacija:

1a) Obrazac sa standardnim informacijama za Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, kada je organizator putovanja putnička agencija Sun Travel. Kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu:
Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija Sun Travel u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Sun Travel ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

1b) Obrazac sa standardnim informacijama za Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja druga putnička agencija
Kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu:
Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi  Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija koje je organizator putovanja u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline. 
Turistička agencija koja je organizator putovanja ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna. 

2) Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu. 

3. Cijena i sadržaj aranžmana

Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene na programu pod „Cijena uključuje” te može sadržavati i razne pristojbe što je na programu posebno istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su kao takve posebno na programu i navedene pod „Cijena ne uključuje” , s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti te će biti evidentirane u Ugovoru o putovanju. Sun Travel će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika. Objavljene cijene rezultat su Ugovora Sun Travel s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na odredištu.

4. Izmjena ugovorene cijene paket aranžmana

Sun Travel  ima pravo povisiti cijenu aranžmana ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene:

 1. cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva i/ili drugih izvora energije.
 2. visine poreza i/ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama.
 3. deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.

Sun Travel ima pravo jednostrano povisiti cijenu aranžmana do vrijednosti od 8 % i o tome Putnika mora obavijestiti najkasnije 20 dana prije putovanja. Povećanje cijene, bez obzira na visinu, moguće je samo ukoliko Sun Travel u pismenoj formi, a najkasnije 20 dana prije početka putovanja, paket-aranžmana o povećanju cijene na jasan i razumljiv način obavijesti Putnika, uz izračun i obrazloženje tog povećanja.

5. Izmjena ostalih uvjeta ugovora o putovanju u paket-aranžmanu

Prije početka paket-aranžmana Sun Travel ne smije jednostrano izmijeniti uvjete Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, osim cijene u skladu s člankom 4. Općih uvjeta i Zakona o pružanju usluga u turizmu, osim ako je takvo pravo predviđeno ugovorom, ako je izmjena beznačajna i ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka obavijesti Putnika o izmjeni. Ako je Sun Travel prije početka paket-aranžmana prisiljena znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika ili predloži povećanje cijene paket-aranžmana za više od 8 %, Putnik može u razumnom roku koji odredi Sun Travel:

 1. prihvatiti predloženu izmjenu, ili
 2. raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora.

Ako Putnik raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, Sun Travel je dužan bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora, vratiti sva izvršena plaćanja, te prema potrebi obeštetiti Putnika.

Sun Travel zadržava pravo promjene dana i/ili sata polaska zbog izmjena reda letenja i/ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, npr. ali ne isključivo: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji i/ili na transfernim točkama i/ili odredištu, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Također zadržava pravo promjene redoslijeda programa, kada su u pitanju državni praznici i slično, te zbog promjene radnog vremena pojedinih objekata koji se posjećuju.

6. Putna dokumentacija

Završni putni dokumenti biti će Putniku uručeni ili poslani elektroničkom poštom najkasnije 3 dana prije polaska na putovanje, ukoliko nije drugačije navedeno na programu ili ukoliko se radi o charter letu. U završim putnim dokumentima biti će navedene informacije koje su potrebne za nesmetanu realizaciju programa te kontakt na odredištu i/ili broj telefona na koji se potrebno javiti u hitnim slučajevima, kao i kontakt agencije. Putnik je dužan prilikom prijave dati sve podatke o svim suputnicima putovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici dužni imati sa sobom tijekom putovanja, a prema pravilima svake pojedine države. U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove i/ili prekid putovanja, za sve nastale troškove sebi i suputnicima odgovara sam Putnik.

OBAVIJESTI PRIJE POLASKA/PUTOVANJA

Sun Travel  šalje Putniku obavijesti i prije putovanja elektroničkom poštom ili pak Putnik  obavijesti može preuzeti u agenciji Sun Travel. Informacije koje putnik dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom, na drugi način ili pisano od neovlaštene osobe, ne obvezuju Organizatora u većoj mjeri u odnosu na obavijesti naznačene u programu putovanja, ovim Općim uvjetima i Ugovoru.

Fotografije objavljene na internetskim stranicama i u reklamnim materijalima informativne su i neobvezujuće prirode.

Organizator ne odgovara za eventualne greške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa o kojima je putnik obaviješten prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

Preporučujemo svakom putniku da se  osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH.

Svakom putniku koji nije državljan Hrvatske i nema hrvatske putne dokumente preporučujemo da se prije uplate aranžmana osobno informira o zemlji u koju putuje i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju, imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Sun Travel ni na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika.

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, putnik se za putovanja u određene države dužan cijepiti te pribaviti odgovarajuću ispravu o obavljenom cijepljenju. Cijepljenje je također obvezno ako je propis te vrste prihvaćen potpisom ugovora o putovanju.

Za sva putovanja u inozemstvo Sun Travel preporučuje uplatu police zdravstvenog osiguranja.

7. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Lokalna kategorizacija pojedinih zemalja se može bitno razlikovati. Udobnost, prehrana, sadržaj smještajne jedinice kao i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pisanu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima a koja je dana bilo od strane djelatnika Sun Travel ili neke treće osobe. Ukoliko putnik koristi trokrevetnu ili višekrevetnu sobu u hotelu, hotelijer najčešće daje dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. Sun Travel ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog ležaja, te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga.

8. Smještaj u sobe/apartmane

Raspored u sobama/apartmanima određuje recepcija smještajnog objekta u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u objektu koji je opisan u katalogu i cjeniku. Ulazak u sobu najčešće nije moguć prije 15:00 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se najčešće mora napustiti do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 19:00 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Odluku o ranijem ulasku i/ili kasnijem izlasku iz smještajne jedinice donosi samostalno smještajni objekt i Sun Travel nema utjecaja na istu.

9. Pravo Putnika na raskid Ugovora

Putnik može raskinuti Ugovor o putovanju isključivo pismenim putem, u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana uz plaćanje primjerene naknade na ime naknade štete:

 1. Ukoliko Putnik otkaže aranžman za putovanje i odmor u Hrvatskoj I Sloveniji, Sun Travel od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
 1. više od 30 dana prije polaska: 10 % cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
 2. od 29 do 22 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
 3. od 21 do 15 dana prije polaska: 50 % cijene aranžmana
 4. od 14 do 8 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
 5. od 7 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
 6. nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

 

 1. Ukoliko Putnik otkaže aranžman za europsko putovanje autobusom ili avionom do uključivo 5 noćenja, Sun Travel od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
 1. više od 30 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
 2. od 29 do 22 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
 3. od 21 do 15 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
 4. od 14 do 0 dana prije polaska: 100 % cijene aranžmana
 5. nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

 

 1. Ukoliko Putnik otkaže aranžman za europsko putovanje autobusom ili avionom od 6 i više noćenja, Sun Travel od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
 1. više od 60 dana prije polaska: 20 % cijene aranžmana, a najmanje 350 kn
 2. od 60 do 46 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
 3. od 45 do 32 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
 4. od 31 dan prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
 5. nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

 

 1. Ukoliko Putnik otkaže aranžman za putovanje izvan Europe (uključujući i daleka putovanja, tečajevi stranih jezika,Sun Travel od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
 1. više od 45 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
 2. od 44 do 30 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
 3. od 29 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
 4. nakon polaska: 100 % cijene aranžmana

 

 1. ukoliko Putnik otkaže aranžman za krstarenje, Sun Travel od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
 1. više od  60 dana prije polaska: 20 % cijene aranžmana
 2. od 60 do 46 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
 3. od 45 do 31 dan prije polaska: 60 % cijene aranžmana
 4. od 30 do 16 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
 5. od 15 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
 6. nakon polaska: 100% cijene aranžmana
 7. za grupne polaske vrijede slijedeći uvjeti:do 91 dan prije polaska bez storno troškova; 90-61 dana 40%; 60-45 dana 55%; 44-21 dana 75%; 20 dana 100%
 1. ukoliko Putnik otkaže povezani putni aranžman koji uključuje avio kartu i smještaj, Sun Travel od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava 100 % iznosa cijene avio karte (osim ako u uvjetima tarife avio karte nije navedeno drugačije) bez obzira na vrijeme do početka putovanja, a za otkaz hotela i drugih usluga vrijede uvjeti pod stavkom b), osim kada je usluga rezervirana pod posebnim uvjetima koji ne dozvoljavaju povrat (tzv. non-refundable) kada pružatelj usluge zadržava 100 % iznosa predmetne usluge.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i/ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Kod otkazivanja putovanja ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Sun Travel će primijeniti gore navedene odredbe, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ukoliko za neke programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, Sun Travel će ih navesti prilikom ugovaranja te se isti i primjenjuju. Usmeni otkaz Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo poštom ili e-poštom. Ako Putnik usmeno priopćeni otkaz ne potvrdi u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka.

Ukoliko Putnik najkasnije do 21 dan prije putovanja ne izvrši uplatu ostatka do ukupne cijene aranžmana ili ne osigura dokumentaciju za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka putovanja bez plaćanja naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredištu.

10. Pravo Putnika na prijenos ugovora na drugog Putnika

Ako Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Sun Travel zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Obzirom su avio karte ugovori o prijevozu između zrakoplovnog prijevoznika i Putnika te glase na ime Putnika i nisu prenosivi (vidi točku 19.2.), radi se otkaz postojeće karte prema uvjetima tarife po kojoj je karta kupljena (vidi točku 20.2.) i kupnja nove karte na ime novog Putnika prema važećoj i raspoloživoj tarifi u trenutku izdavanja nove karte.

11. Putno osiguranje

Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio ovi Uvjeti, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena putna osiguranja: dragovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje oštećenja i/ili gubitka prtljage, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama, kao i da su Putniku stavljena na raspolaganje informacije o sadržaju tih osiguranja i opći uvjeti ugovora o osiguranju. U slučaju da Putnik želi ugovoriti navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod osiguravatelja ili kod Sun Travel, pri čemu Sun Travel djeluje tek kao posrednik osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza putovanja, prema uvjetima osiguravajućeg društva, ugovara se prilikom sklapanja Ugovora o putovanju te ga nije moguće ugovoriti naknadno u agenciji. Ukoliko Putnik ne dostavi podatke za izradu police osiguranja u roku koji će biti naveden na ponudi, smatra se da Putnik ne želi ugovoriti putno osiguranje ili će ga ugovoriti samostalno. Premija osiguranja izračunava se ovisno o dužini trajanja i cijeni putovanja prema cjeniku osiguravajućeg društva. Valjane razloge za otkaz putovanja određuje osiguravajuće društvo sukladno uvjetima osiguranja. Uplaćene premije osiguranja nisu predmet osiguranja od otkaza, niti dio paket-aranžmana i neće biti vraćeni kao niti troškovi nabavke viza/e i usluge rezervacije, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko Putnik mora otkazati putovanje, Sun Travel zadržava pravo naplate primjerene naknade prema pravilima navedenim u točki 9. ovih Općih uvjeta. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja koji će putnicima biti poslani ili uručeni.

12. Pravo Sun Travel na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana

Sun Travel može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva primljena plaćanja za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru ili programu putovanja koji je sastavni dio predugovorne informacije i ako obavijesti Putnika o raskidu ugovora unutar roka navedenog na promidžbenom materijalu ili programu putovanja, tj.:

 • 15 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju 6 i više dana;
 • 7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju od 3 do uključivo 5 dana;
 • 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju kraće od dva dana.

Sun Travel može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako ga u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako Putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana. U slučaju raskida ugovora ovoga članka Sun Travel će Putniku vratiti sva plaćanja najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu pod uvjetom da je putnik poslao podatke koji su potrebni Sun Travel za povrat novca.

13. Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane, nepotpune, istekle i oštećene isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Sun Travel, a ukoliko bi zbog takvog propusta Putnika Sun Travel  pretrpio dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi Putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Sun Travel može, ukoliko tijelo koje izdaje vizu dozvoljava posredovanje, posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu, ali nije odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela koje za posljedicu imaju odbijanje dozvole ulaska u pojedinu/e zemlju/e.

14. Devizni, carinski propisi i zdravstveni propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove sebi, suputnicima i Sun Travel snosi sam Putnik. Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv određenih bolesti te je Putnik obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

15. Prtljaga

Uvjete i cijene prijevoza ručne i predane prtljage kao i ograničenja težine i veličine određuje prijevoznik. Na čarterskim letovima putnika ima pravo na besplatan prijevoz do 20 kg prtljage kao i na redovnim zračnim letovima, osim ako u programu nije drugačije navedeno. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do napunjene druge godine nemaju pravo na besplatan prijevoz predane prtljage. Idea putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljenu i/ili oštećenu prtljagu. Bilo kakvu nepravilnost vezanu za prtljagu, npr. ali ne isključivo: kašnjenje, gubitak i/ili oštećenje prtljage, Putnik bez odgode prijavljuje direktno prijevozniku, ukoliko je nepravilnost nastala kod prijevoza, ili hotelu ukoliko je nepravilnost nastala tijekom smještaja. Kod zrakoplovnog prijevoza, za predanu prtljagu je odgovoran zrakoplovni prijevoznik kojem je prtljaga predana na prijevoz i to na osnovu propisa koji vrijede u zračnom prometu, dok je za ručnu prtljagu, uključujući i prtljagu označenu s „Delivery at Aircraft” i privremeno smještenu u prtljažnik, odgovoran Putnik osobno. U slučaju nepravilnosti, Putnik direktno kod prijevoznika ili agenta ovlaštenog od strane prijevoznika za postupanje u slučaju neregularnosti u prijevozu prtljage ispunjava prijavu o neregularnosti. Na osnovu te prijave prijevoznik isplaćuje odštetu prema propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka, oštećenja i/ili otuđenja prtljage u hotelu, Putnik zahtjev za odštetom upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena, oštećena i/ili izgubljena. Preporučujemo sklapanje police za osiguranje prtljage.

16. Prigovor za nepravilnosti i reklamacije

Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora žaliti prvo davatelju usluga (hotelu, apartmanu i slično, prijevozniku, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a Putnik se nije pružatelju usluge odmah žalio na nepravilnosti, podrazumijeva se da se Putnik slaže s uslugom čime gubi pravo na ulaganje naknadnih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge i/ili isplate štete. Sun Travel neće razmatrati reklamacije ako Putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koju je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora na licu mjesta ne dođe do poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Putnik mora potvrdu priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju Putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem elektroničke pošte na adresu:

suntravel@sun-travel.hr ili poštom na adresu: Sun Travel d.o.o., Vukovarska 4, 40 000 Čakovec ili pak osobno dolaskom u poslovnicu te uručenjem pismene reklamacije djelatniku agencije. Ukoliko Putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Sun Travel takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Sun Travel je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Sun Travel nije odgovoran za reklamacije koje se odnose na vremensku prognozu, čekanje na cesti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, gužvi na granicama ili pak čekanja na ulaz u gradove ili objekte koji se posjećuju. VAŽNA NAPOMENA: Svaki putnik/nositelj Ugovora prigovor podnosi zasebno te Sun Travel neće uzeti u razmatranje grupne prigovore.

Organizator ne prihvaća reklamacije na LAST MINUTE aranžmane – ponude u zadnji trenutak, kao ni na skraćenje boravka na odredištima uvjetovano nepovoljnim vremenima leta charter zrakoplova (kod charter letova prvi i zadnji dan putovanja namijenjeni su isključivo dolasku na destinaciju i odlasku sa nje, a ne odmoru).

Slobodno vrijeme na programu, putnik koristi za vlastite programe, te voditelj putovanja nije dužan provoditi vrijeme s putnicima. Prilikom individualnog posjeta muzeju, voditelj grupe ne vodi grupu unutar istog. Ulaznice u muzeje ne uključuju pratnju voditelja putovanja, osim ako drugačije nije naznačeno i plaćeno. Tijekom programa, moguća je izmjena reda obilaska lokaliteta i fakultativnih usluga kako bi usluge bile izvršene na najbolji mogući način i u cijelosti, a ovise o zainteresiranosti putnika. Ukoliko se putnici žele odvojiti od grupe kako bi vrijeme koristili za vlastite programe, slobodni su to učiniti uz prethodnu najavu voditelju putovanja. Ukoliko putnici kasne na grupni dogovor s grupom i voditeljem putovanja, a kako ostatak ne bi bio zakinut za ispunu programa, grupa ih nije obavezna čekati.

Pri turističkim aranžmanima te ostalim turističkim uslugama, uslijed nastupa više sile (npr ukoliko je lijepo, prikladno vrijeme bitan uvjet za realizaciju programa,  odustajanje/odstupanje od ugovora, valjan je razlog. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat dio uplaćenog iznosa neiskorištenog dijela usluge ili na prijenos dijela neiskorištenog uplaćenog iznosa na drugi termin polaska. Agencija ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog nastupa bilo kakve više sile tijekom realizacije programa. U tim primjerima, putnicima može garantirati usluge u promijenjenom obliku, ovisno na postojeće mogućnosti.

17. Obveze Sun Travel

Sun Travel je dužan brinuti  o izvršenju usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužan je Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman/putovanje te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sun Travel će sve navedene obveze iz svojih programa/aranžmana izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti. Uz svu pažnju, na destinaciji/putovanju moguć je tzv. overbooking u hotelu / prijevozu / restoranu te će Sun Travel nastojati ponuditi zamjensko rješenje, ovisno o mogućnostima. Sun Travel će pomoći Putniku u teškoćama, pogotovo u dijelu pružanja primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći te dodatno pri uspostavljanju daljinske komunikacije te pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je Putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Sun Travel može za pomoć naplatiti razumnu naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova. Sun Travel je dužan snositi troškove nužnog smještaja najviše do 3 noćenja po Putniku kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak Putnika, u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu. Putnik ima pravo na sniženje cijene / naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvedene na pravilan način.

18. Obveze Putnika

Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih Putnika u korištenju usluga. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Sun Traveč. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, (ne sluša upute voditelja putovanja, koristi vulgarne riječi,  kasni na polazak..) agencija, osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu agencija nije dužna snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u navedenom slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku. Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Sun Travel o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket aranžmanu. Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev Putnika agencija je dužna ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir nesukladnost i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.

19. Uvjeti putovanja za povezane putne aranžmane

Opći uvjeti putovanja za paket-aranžmane ne vrijede za putovanja u povezanom putnom aranžmanu, osim u dijelu zaštite putnika u slučaju nesolventnosti agencije. Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket-aranžman (npr. individualna rezervacija hotela, avio karte, transfera i slične dodatne usluge). Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, Sun Travel djeluje u ime i za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih pružatelja usluga (zrakoplovnih tvrtki, hotela, transfera, agencija za rezervaciju turističkih usluga i slično) te je svaki od Pružatelja usluga isključivo odgovaran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom. U završnim putnim dokumentima, Putnik će biti informiran o kontaktu pružatelja usluge.

20. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora:

Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Sun Travel nastupa kao posrednik,  Sun Travel ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana. Svi turistički aranžmani gdje Sun Travel nastupa kao posrednik, posebno su označeni, a što će biti vidljivo na Ugovoru o putovanju. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog organizatora putovanja. Potpisivanjem ugovora ugovaratelj/putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

21. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu(NN130/2017) u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja, Sun Travel d.o.o. je ugovorila osiguranje jamčevine za turistički paket aranžman i povezani putni aranžman, kod Adriatic osiguranja d.d., Listopadska 2,  10 000 Zagreb. Putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati osiguratelja Adriatic osiguranje d.d., putem kontakt centra na telefon 048250300  ili osobno u prodajnim uredima. Podaci o osiguravatelju  navedeni su na svakom pojedinačnom Ugovoru o putovanju, kao i broj police osiguranja jamčevine:.OV0685013964

22. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Sun Travel ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na putovanje. Podaci o osiguravatelju su navedeni na svakom pojedinačnom Ugovoru o putovanju, kao i broj police osiguranja te kontakt osiguravatelja. Broj police osiguranja od odgovornosti: OV0685013965 sklopljena kod kod Adriatic osiguranje d.d., Listopadska2, 10 000 Zagreb, telefon 048250300.

23. Zaštita osobnih podataka

Sun Travel se obavezuje da će poštovati privatnost svih svojih putnika te prikuplja samo nužne podatke o putnicima potrebne za izvršenje putovanja. Svi se podaci o putnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Sun Travel  i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


Ovi se podaci mogu, uz privolu putnika, koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka agencije, a Putnik se uvijek može samostalno isključiti iz marketinških aktivnosti. Sun Travel  se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

24. „Fortuna” / „Roulette” putovanja

Putnik koji je zaključio ugovor o organiziranju putovanja kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju, prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja sadrže neizvjesne činjenice na koje Sun Travel ne može utjecati, a Putnik je, prvenstveno zbog povoljnije cijene, prihvatio takvo putovanje, te iz tog razloga Putnik nema pravo prigovora prema organizatoru na ime smještaja. Sun Travel  jamči isključivo kategoriju objekta (prema službenoj kategorizaciji odredišne države) i vrstu izabrane usluge.

25. Završne odredbe

Ovi uvjeti i upute za putovanja vrijede od 21.11.2019. i isključuju sve dosadašnje uvjete i upute za putovanja. Sukladni su Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima (dostupna na poveznici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=HR) kao i Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) koji je u primjeni od 1. srpnja 2018.

(dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html).


Putnik se obvezuje da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno sukladno uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Čakovcu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Alternativno  rješavanje sporova vezanih za ugovor, o ovlaštenim tijelima za alternativno rješavanje sporova kojim je trgovac obuhvaćen te o platformi za online rješavanje tih sporova, sukladno odredbama posebnog zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

Podatci o trenutno notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12645  

Platforma za mrežno rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase  

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u objavljanju i pružanju usluga u turizmu:
Državni inspektorat
Turistička inspekcija
Šubićeva 29, 10000 Zagreb                                                                                                                                                                            

Voditelj poslova:

Karmen Matotek

Vukovarska 4

40 000 Čakovec

e-pošta: suntravel@sun-travel.hr

Tel: +385 40493082

 

Opći uvjeti putovanja drugih turističkih agencija
Sun Travel  d.o.o. je ovlašteni  agent za prodaju putovanja u organizaciji drugih turističkih agencija. Za sva putovanja gdje je organizator druga turistička agencija, vrijede Opći uvjeti organizatorata putovanja, koje pogledajte klikom na slijedeće linkove:

 

01 - atlas plus

02 - azur

03-bravo

04 - idea putovanja

05 - idea club travel

06- mondo

07 - kompas

08 - palma

09- putolovac

10 - integral

11- go samobor

12 - go travel

13 - eti

14 -  sun travel

15- katarina line

16 - sunčani odmor

17. intelekta 

20 nikal 

 

 

 

28.02
Alžir i pustinjski grad Ghardaia 2024
01.03
ŽENEVA INTERNATIONAL MOTOR SHOW
01.03
MAROKO - MARRAKECH - CRVENI MAROKANSKI GRAD 2024
01.03
IRAN PUTEVIMA STARE PERZIJE 2024
02.03
OMAN - NEOTKRIVENI BISER ARAPSKOG POLUOTOKA
04.03
SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 DANA - DRUGI PROGRAM
04.03
Santiago de Compostela 2024.
06.03
EGIPAT - HURGADA, KRSTARENJE NILOM I KAIRO 2021.
07.03
RIM 2024
07.03
ISTANBUL I BURSA - 4 dana
07.03
PRAG - ZLATNIK PRAG , BEČ I BRATISLAVA 2024
07.03
LONDON - 4 dana zrakoplovom 2024
07.03
RIM - 4 dana zrakoplovom
07.03
PARIZ - 4 dana 2024
08.03
PORTUGALSKA TURA ZA DAN ŽENA
08.03
ISTANBUL 4 DANA DRUGI PROGRAM 2024
08.03
LONDON - 4 dana zrakoplovom iz Zagreba
08.03
ISTANBUL 2024
08.03
LONDON 4 DANA 2024 - DRUGI PROGRAM
09.03
BUDIMPEŠTA 2 DANA 2024
09.03
OSMANSKE PRIJESTOLNICE
09.03
DUBAI FLY - 6 dana
09.03
ATENA - DAN ŽENA 2024
09.03
BUDIMPEŠTA 2024
10.03
ANDALUZIJA, FLAMENCO I MIRIS NARANČI
11.03
ANDALUZIJA - MAROKO
11.03
ANDALUZIJA 8 DANA - DRUGI PROGRAM
12.03
JUŽNA AFRIKA, SVAZILAND, VIKTORIJINI SLAPOVI i SAFARI U BOCVANI
13.03
PARIZ 5 dana 2024
13.03
PORTUGALSKA TURA 6 DANA
14.03
Andaluzija s Gibraltarom i Marokom
14.03
PARIZ - 4 DANA 2024
14.03
KOPENHAGEN 4 DANA - ZRAKOPLOVOM 2024
14.03
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
14.03
PRAG - 4 DANA AUTOBUSOM 2024
14.03
TOSKANA - POD SUNCEM TOSKANE 2024
14.03
AMSTERDAM CITY BREAK 2024
14.03
RIM 4 DANA - DRUGI PROGRAM
16.03
Bratislava 2 dana u hotelu Crown Plaza- DRUGI PROGRAM
16.03
KANARSKI OTOCI - Lanzerote i Fuerteventura 2024
16.03
Venecija i otoci lagune 2 DANA
16.03
AZORI ZELENA OAZA U PLAVETNILU ATLANTIKA
16.03
BRATISLAVA 2 DANA U HOTELU CROWN PLAZA
18.03
KUBA TURA 12 DANA
18.03
NEW YORK 6 DANA 2024
20.03
NEW YORK S IZLETOM U WASHINGTON
20.03
ATENA 4 DANA 2024
20.03
NEW YORK 6 DANA 2024
21.03
AMSTERDAM I KEUKENKOF
22.03
LONDON 4 DANA 2024 - DRUGI PROGRAM
22.03
ŠRI LANKA I ODMOR NA PLAŽI 9 DANA - 2024
23.03
BUDIMPEŠTA 2024
23.03
LISABON I PORTO 2024
23.03
VIKEND U EDINBURGU 2 DANA 2024
23.03
SAN MARINO, RIMINI I RAVENA 2024 - 2 dana
23.03
BEOGRAD
23.03
AMSTERDAM 6 DANA
23.03
BEČ - OBITELJSKO PUTOVANJE S DJECOM
25.03
ARGENTINA I BRAZIL USKRS 2024
25.03
JUŽNA KOREJA - 2024
25.03
KUBA - USKRS 2024
26.03
KUBA I MEKSIKO USKRS 2024
27.03
ZANZIBAR I SAFARI TANZANIJA
27.03
MEKSIKO I ODMOR U CANCUNU
27.03
ZARAGOZA I BARCELONA 5 DANA
27.03
VALENCIJA I ZARAGOZA 2024
27.03
EGIPAT - HURGADA, KRSTARENJE NILOM I KAIRO 2021.
28.03
VIJETNAM USKRS 2024
28.03
DUBAI FLY - 6 dana
28.03
AUSTRALIJA USKRS 2024
28.03
NORMANDIJA I BRETANIJA
28.03
DUBAI I MALDIVI USKRS 2024
28.03
BILBAO I BASKIJA 2024
28.03
JAPAN USKRS 2024
28.03
LOURDES , TOULOUSE I BASKIJA 2024
28.03
PALMA DE MALLORCA - 2024
29.03
MALDIVI - USKRS 2024
29.03
MEKSIKO - USKRS 2024
29.03
LONDON- USKRS 2024
29.03
PARIZ 4 DANA USKRS
29.03
KOPENHAGEN USKRS 2024
29.03
MALDIVI GRUPNI POLASCI 2024
29.03
LONDON PUTEVIMA HARRY POTTERA 2024
29.03
VIJETNAM I KRSTARENJE ZALJEVOM HALONG BAY LUKSUZNIM BRODOM ERA CRUISE
29.03
PARIZ - 4 DANA 2024
29.03
KOPENHAGEN - 4 dana 2024
29.03
PARIZ - 4 dana 2024
29.03
PARIZ 5 dana 2024
29.03
LONDON - 5 dana 2024
29.03
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
29.03
LONDON - 4 dana zrakoplovom iz Zagreba
29.03
KAVKAZ - ARMENIJA I GRUZIJA 2024
29.03
NEW YORK USKRS 2024
29.03
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
29.03
RIM, POMPEJI I VATIKANSKI MUZEJI 2024
29.03
RIM 4 DANA - DRUGI PROGRAM
30.03
PORTUGAL - VELIKA TURA
30.03
ATENA 5 DANA USKRS
30.03
DUBAI FLY - 6 dana
30.03
PARIZ - 4 dana 2024
30.03
DUBAI - USKRS 2024
30.03
ATENA DELFI I METEORA 2024- PROLJEĆE
30.03
GRČKA KRSTARENJE GRČKIM OTOCIMA
30.03
PORTUGAL 8 DANA 2024
31.03
BALI - USKRS 2024
31.03
TAJLAND USKRS 2024
31.03
ANDALUZIJA 8 dana 2024
31.03
MEZOPOTAMIJA - BISERI JUGOISTOČNE TURSKE 2024
31.03
ALŽIR - VELIKA TURA 2024
31.03
PALMA DE MALLORCA - 2024 DRUGI PROGRAM
01.04
INDIJA - ZLATNI TROKUT - Uskrs
01.04
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
01.04
PARIZ I DISNEYLAND - 5 dana 2024
01.04
ATENA - 6 dana
01.04
DUBAI FLY - 6 dana
01.04
MEKSIKO I YUCATAN 2024
01.04
LONDON 5 DANA ZA USKRS
01.04
KAPADOKIJA - 8 dana 2024
02.04
LIBANON - TURA I BEJRUT 2024
02.04
KRALJEVSKI MADRID 2024
02.04
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
02.04
DUBAI FLY 7dana
02.04
NEW YORK S IZLETOM U WASHINGTON
02.04
PARIZ I NORMANDIJA - 2024
02.04
TOSKANA I CINQUE TERRE 2024
02.04
MADRID 4 DANA - DRUGI PROGRAM
02.04
DUBAI I MALDIVI 2024
02.04
DUBAI I MALDIVI - 2024
02.04
PARIZ 5 dana 2024
02.04
PARIZ I DISNEYLAND - 5 dana 2024
02.04
AMSTERDAM I NIZOZEMSKA POLJA TULIPANA 6 DANA - 2024
02.04
ISTANBUL - 5 dana zrakoplovom 2024
02.04
MAKEDONIJA, ALBANIJA I CRNA GORA 2024
02.04
PARIZ I NORMANDIJA - 2024 DRUGI PROGRAM
02.04
RIM 4 DANA - DRUGI PROGRAM
03.04
PARIZ I NORMANDIJA - 2024 DRUGI PROGRAM
03.04
BUKUREŠT I TRANSILVANIJA 5 dana
03.04
TOSKANA, FIRENCA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
03.04
ALSACE I SCHWARZWALD - FRANCUSKA I NJEMAČKA 2024
03.04
ŠKOTSKA TURA 5 DANA 2024
03.04
RIM, POMPEJI I NAPULJ 2024
03.04
PRAG 2024
03.04
RIM HIT 2024
03.04
SAD COLORADO PROLJEĆE U ASPENU
03.04
PARIZ I NORMANDIJA - 2024
04.04
PRAG - ZLATNIK PRAG , BEČ I BRATISLAVA 2024
04.04
KOPENHAGEN - 4 dana 2024
04.04
PRAG - 4 DANA AUTOBUSOM 2024
04.04
KOPENHAGEN 4 DANA - ZRAKOPLOVOM 2024
04.04
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
04.04
KOPENHAGEN USKRS 2024
04.04
Tanzanija i Zanzibar PREMIUM - 10 dana 2024
04.04
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
04.04
ŠVICARSKA 4 DANA
04.04
AMSTERDAM 6 DANA
04.04
RIM 2024
04.04
PARIZ 4 DANA USKRS
04.04
Azurna obala sa St. Tropezom 2024
04.04
DUBROVNIK, PELJEŠAC I KORČULA - 4 dana
04.04
RIM - 4 dana zrakoplovom
04.04
TOSKANA - POD SUNCEM TOSKANE 2024
05.04
SAN MARINO, RIMINI I RAVENA - 3 dana autobusom 2024
05.04
NAPULJ CAPRI POMPEJI I AMALFITANA 2024
05.04
SARAJEVO, MOSTAR I JAJCE 2024
05.04
LONDON S IZLETOM U STONEHENGE I KRALJEVSKI DVORAC WINDSOR
06.04
KLASIČNA KINA PREMIUM 2024
06.04
BRATISLAVA 2 DANA U HOTELU CROWN PLAZA
06.04
Bratislava 2 dana u hotelu Crown Plaza- DRUGI PROGRAM
06.04
Venecija i otoci lagune 2 DANA
06.04
AMERIKA VELIKA TURA
06.04
MADRID 4 dana
09.04
JORDAN I IZRAEL 8 dana
10.04
Zapadna obala SAD
10.04
EGIPAT - HURGADA, KRSTARENJE NILOM I KAIRO 2021.
10.04
JORDAN I IZRAEL 8 dana
11.04
KRAKOW RYANAIROM IZ ZADRA 2024
11.04
BARCELONA - 4 dana 2024
12.04
LISABON I PORTO 2024
18.04
BILBAO I BASKIJA 2024 - DRUGI PROGRAM
19.04
ISTANBUL 2024
19.04
LONDON - DRUGI PROGRAM 2024
19.04
LONDON 4 DANA 2024 - DRUGI PROGRAM
19.04
ISTANBUL 4 DANA DRUGI PROGRAM 2024
19.04
NAPULJ CAPRI POMPEJI I AMALFITANA 2024
20.04
JAPAN 12 DANA
20.04
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
20.04
MADRID 4 dana
20.04
GALICIJA I SJEVER PORTUGALA - travanj 2024
20.04
Venecija i otoci lagune 2 DANA
20.04
OSMANSKE PRIJESTOLNICE
20.04
BUDIMPEŠTA 2024
23.04
ŠKOTSKA - 8 dana autobusom i brodom
23.04
PORTUGAL
25.04
LURD PRINEJI I JUG FRANCUSKE 2024
25.04
BARCELONA - 4 dana 2024
25.04
KAPADOKIJA 4 DANA 2024
26.04
NEW YORK I WASHINGTON DELUXE 2024
26.04
EDINBURG I GLASGOW - MALA ŠKOTSKA TURA 2024
26.04
Kalifornija i Zlatni zapad Amerike - 12 dana
26.04
DANSKA I OTOCI SJEVERNOG MORA
26.04
LONDON - 5 dana 2024
26.04
JORDAN I IZRAEL- 9 dana
26.04
LONDON - 4 dana zrakoplovom 2024
27.04
JUŽNA TOSKANA 2024
27.04
TOSKANA I CINQUE TERRE 2024
27.04
PORTUGALSKA TURA ZA PRAZNIK RADA
27.04
TOSKANA - 2024
27.04
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
27.04
PARIZ I DISNEYLAND - 5 dana 2024
27.04
RIM I VATIKANSKI MUZEJI - 4 dana 2024
27.04
ATENA DELFI I METEORA 2024
27.04
ALSACE I SCHWARZWALD - FRANCUSKA I NJEMAČKA 2024
27.04
MUNCHEN, LEGOLAND I MINIMUNDUS 2024
27.04
DUBAI FLY - 6 dana
27.04
KAPADOKIJA 7 dana 2024
27.04
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
27.04
Sicilija deluxe - Tragovima Grka i Rimljana 2024
27.04
PARIZ i DISNEYLAND - 5 dana
27.04
KRALJEVSKI MADRID 2024
27.04
AMSTERDAM I CVJETNA POLJA KEUKENHOF 2024
28.04
ISTANBUL 4 DANA DRUGI PROGRAM 2024
28.04
ANDALUZIJA 8 dana 2024
28.04
ISTANBUL 2024
28.04
PRAG 2024
28.04
BARCELONA FIGUERAS GIRONA -2024
28.04
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
29.04
KAPADOKIJA - 8 dana 2024
30.04
DVORCI LOIRE 2024
30.04
PORTO I SJEVER PORTUGALA
30.04
MAROKO - KRALJEVSKI GRADOVI - 9 dana
30.04
BARCELONA, ANDORRA I AZURNA OBALA 2024
30.04
LIBANON - TURA I BEJRUT 2024
30.04
IRAN PUTEVIMA STARE PERZIJE 2024
01.05
RIM, POMPEJI I NAPULJ 2024
01.05
MADRID CITY BREAK 2024
01.05
PRAG - ZLATNIK PRAG , BEČ I BRATISLAVA 2024
01.05
KOPENHAGEN - 4 dana 2024
01.05
TOSKANA I CINQUE TERRE 2024
01.05
PARIZ i DISNEYLAND - 5 dana
01.05
PARIZ - 4 dana 2024
01.05
SKOPJE, OHRID I MAKEDONSKA VINSKA TURA
01.05
ITALIJA - ČAROBNI JUG ITALIJE 2024
01.05
ŠVICARSKA 4 DANA
01.05
MADRID 4 dana
01.05
TOSKANA, FIRENCA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
01.05
TOSKANA I FIRENCA 5 DANA 2024
01.05
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
01.05
CRNA GORA i DUBROVNIK 2024
01.05
AMSTERDAM 4 DANA 2024
01.05
KOPENHAGEN 4 DANA - 1 MAJ
01.05
ATENA 4 DANA 2024
01.05
MADRID 4 DANA - DRUGI PROGRAM 2024
01.05
RIM 2024
01.05
POLJSKA U RITMU MAZURKE
01.05
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
01.05
PRAG - 4 DANA AUTOBUSOM 2024
01.05
MALTA - 1 MAJ
01.05
ALSACE I SCHWARZWALD - FRANCUSKA I NJEMAČKA 2024
01.05
RIM HIT 2024
01.05
RIM - 4 dana zrakoplovom
01.05
ŠKOTSKA TURA 5 DANA 2024
02.05
ROMANTIČNA BAVARSKA
02.05
KRAKOW RYANAIROM IZ ZADRA 2024
02.05
ISTANBUL I BURSA - 4 dana
02.05
BARCELONA - 4 dana 2024
02.05
BILBAO I BASKIJA 2024 - DRUGI PROGRAM
02.05
DUBROVNIK, PELJEŠAC I KORČULA - 4 dana
02.05
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
02.05
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
02.05
PARIZ 5 dana 2024
02.05
RIM 4 DANA - DRUGI PROGRAM
03.05
LONDON - 4 dana zrakoplovom iz Zagreba
04.05
KORZIKA I SARDINIJA - 7 dana
09.05
Island - 5 DANA
09.05
ISLAND 5 DANA . DRUGI PROGRAM.
10.05
LONDON 4 DANA 2024 - DRUGI PROGRAM
10.05
LONDON - DRUGI PROGRAM 2024
11.05
ATENA 5 DANA
15.05
PORTUGAL 6 DANA - SVIBANJ
16.05
KRAKOW RYANAIROM IZ ZADRA 2024
16.05
BARCELONA 4 DANA 2024
16.05
GALICIJA I SJEVER PORTUGALA - svibanj 2024
16.05
PARIZ - 4 dana 2024
16.05
KAPADOKIJA 4 DANA 2024
17.05
ISTANBUL 4 DANA DRUGI PROGRAM 2024
17.05
OSMANSKE PRIJESTOLNICE
17.05
LONDON S IZLETOM U STONEHENGE I KRALJEVSKI DVORAC WINDSOR
17.05
ISTANBUL 2024
18.05
KINA 2024
18.05
MADEIRA U PROLJEĆE I LJETO 2024
18.05
Venecija i otoci lagune 2 DANA
18.05
BRATISLAVA 2 DANA U HOTELU CROWN PLAZA
18.05
Bratislava 2 dana u hotelu Crown Plaza- DRUGI PROGRAM
18.05
ATENA 5 DANA
18.05
RIM 4 DANA - DRUGI PROGRAM
22.05
ATENA - 6 dana
22.05
MADRID 4 dana
23.05
BARCELONA - 4 dana 2024
23.05
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
24.05
GRUZIJA - VELIKA TURA 2024
24.05
MEZOPOTAMIJA - BISERI JUGOISTOČNE TURSKE 2024
24.05
NEW YORK I WASHINGTON DELUXE 2024
24.05
LONDON S IZLETOM U STONEHENGE I KRALJEVSKI DVORAC WINDSOR
25.05
ŠVICARSKA ŽELJEZNICOM 2024
25.05
ŠKOTSKA - 7 dana
25.05
GRČKA KRSTARENJE GRČKIM OTOCIMA
25.05
KAPADOKIJA - 8 dana 2024
25.05
KAPADOKIJA 7 dana 2024
25.05
ISTANBUL I BURSA - 4 dana
26.05
PROVANSA I NAJLJEPŠA SELA FRANCUSKE
26.05
MALLORCA TURA RYANAIROM IZ ZAGREBA
26.05
ANDALUZIJA 8 dana 2024
27.05
DUBAI FLY - 6 dana
28.05
MAKEDONIJA, ALBANIJA I CRNA GORA 2024
28.05
ISTANBUL I BURSA - 5 dana 2024
28.05
BARCELONA, ANDORRA I AZURNA OBALA 2024
28.05
ŠKOTSKA - HIT 7 dana 2024
28.05
Istočna Obala SAD – Velika Tura: 15 dana
28.05
ŠVICARSKA ŽELJEZNICOM 2024
28.05
PRIJESTOLNICE BALTIKA 2024
28.05
Valencia i Murcia Ryanairom iz Zagreba: 5 dana
28.05
LURD PRINEJI I JUG FRANCUSKE 2024
28.05
LONDON S IZLETOM U STONEHENGE I KRALJEVSKI DVORAC WINDSOR
28.05
RIM HIT 2024
29.05
TOSKANA, FIRENCA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
29.05
PARIZ - 4 dana 2024
29.05
MADRID 4 DANA - DRUGI PROGRAM 2024
29.05
TOSKANA I CINQUE TERRE 2024
29.05
TOSKANA I FIRENCA 5 DANA 2024
29.05
RIM, POMPEJI I NAPULJ 2024
29.05
ATENA 4 DANA 2024
29.05
LONDON - ZA MALE I VELIKE - 5 dana zrakoplovom
29.05
KAVKAZ - ARMENIJA I GRUZIJA 2024
29.05
POLJSKA U RITMU MAZURKE
29.05
RIM HIT 2024
29.05
MADRID 4 DANA - DRUGI PROGRAM
29.05
RIM, POMPEJI I VATIKANSKI MUZEJI 2024
29.05
MADRID CITY BREAK 2024
29.05
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
29.05
SKOPJE, OHRID I MAKEDONSKA VINSKA TURA
29.05
BUKUREŠT I TRANSILVANIJA 5 dana
30.05
ALSACE I SCHWARZWALD - FRANCUSKA I NJEMAČKA 2024
30.05
MADRID IZ DUBROVNIKA 2024
30.05
BARCELONA 4 DANA TIJELOVO
30.05
PARIZ - 4 DANA 2024
30.05
JUŽNA TOSKANA 2024
30.05
PARIZ - 4 dana 2024
30.05
TOSKANA - 2024
30.05
SOFIJA 5 dana zrakoplovom
30.05
PRAG - 4 DANA AUTOBUSOM 2024
30.05
Barcelona i Montserrat iz Dubrovnika: 4 dana
30.05
MADRID I ANDALUZIJA TIJELOVO
30.05
DUBROVNIK, PELJEŠAC I KORČULA - 4 dana
30.05
ŠVICARSKA 4 DANA
30.05
Azurna obala sa St. Tropezom 2024
30.05
SICILIJA VELIKA TURA 10 DANA 2024
30.05
CRNA GORA i DUBROVNIK 2024
30.05
BARCELONA 4 DANA 2024
30.05
KOPENHAGEN - 4 dana 2024
30.05
PRAG 2024
30.05
BARCELONA - 4 dana 2024
30.05
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
30.05
AZURNA OBALA SA ST.TROPEZOM 2024
30.05
KOPENHAGEN 4 DANA - ZRAKOPLOVOM 2024
30.05
KOPENHAGEN -TIJELOVO
30.05
TOSKANA - POD SUNCEM TOSKANE 2024
30.05
MALTA - OTOK SUNCA 2024
30.05
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
31.05
KUBA 2024- DRUGI PROGRAM
31.05
LONDON - 4 dana zrakoplovom iz Zagreba
31.05
SARAJEVO, MOSTAR I JAJCE 2024
31.05
VENECIJA, PADOVA I OTOCI LAGUNE - 3 dana autobusom
31.05
KUBA 2024
31.05
NAPULJ I CAPRI - 4 dana
31.05
RIM 4 DANA - DRUGI PROGRAM
31.05
NAPULJ CAPRI POMPEJI I AMALFITANA 2024
01.06
ATENA 5 DANA
07.06
RIM HIT 2024
13.06
BARCELONA 4 DANA 2024
13.06
PARIZ - 4 dana 2024
13.06
ANDALUZIJA GRANADA CORDOBA SEVILLA
14.06
KRAKOW RYANAIROM IZ ZADRA 2024
14.06
ŠVICARSKA ŽELJEZNICOM 2024
14.06
LONDON - DRUGI PROGRAM 2024
14.06
LONDON 4 DANA 2024 - DRUGI PROGRAM
14.06
NAPULJ CAPRI POMPEJI I AMALFITANA 2024
18.06
DVORCI LOIRE 2024
18.06
NORMANDIJA , BRETANIJA I PARIZ
19.06
RIM 2024
19.06
DVORCI LOIRE - DRUGI PROGRAM
19.06
ATENA 4 DANA 2024
19.06
RIM - 4 dana zrakoplovom
19.06
MADRID CITY BREAK 2024
20.06
MALTA - OTOK SUNCA 2024
20.06
RIM 2024
20.06
ISTANBUL I BURSA - 4 dana
20.06
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
20.06
NJEMAČKA DOLINA RAJNE
20.06
PARIZ I NORMANDIJA - 2024 DRUGI PROGRAM
20.06
BARCELONA - 4 dana 2024
20.06
PRAG - ZLATNIK PRAG , BEČ I BRATISLAVA 2024
20.06
KOPENHAGEN 4 DANA - ZRAKOPLOVOM 2024
20.06
TOSKANA - POD SUNCEM TOSKANE 2024
20.06
RIM - 4 dana zrakoplovom
20.06
RIM 4 DANA - DRUGI PROGRAM
20.06
PARIZ I NORMANDIJA - 2024
21.06
ISTANBUL - 5 dana zrakoplovom 2024
21.06
LONDON - ZA MALE I VELIKE - 5 dana zrakoplovom
21.06
LONDON PUTEVIMA HARRY POTTERA 2024
21.06
LONDON - 4 dana zrakoplovom iz Zagreba
21.06
MADEIRA U PROLJEĆE I LJETO 2024
21.06
ALSACE I SCHWARZWALD - FRANCUSKA I NJEMAČKA 2024
21.06
NAPULJ I CAPRI - 4 dana
21.06
RIM HIT 2024
21.06
ZANZIBAR - RAJSKI OTOK
22.06
PRAG - 4 DANA AUTOBUSOM 2024
22.06
PRAG 2024
22.06
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
22.06
GRČKA KRSTARENJE GRČKIM OTOCIMA
22.06
RIM, POMPEJI I NAPULJ 2024
22.06
JUŽNA TOSKANA 2024
22.06
TOSKANA I CINQUE TERRE 2024
22.06
PARIZ - 4 DANA 2024
22.06
NORMANDIJA , BRETANIJA I PARIZ
22.06
ŠKOTSKA - 8 dana autobusom i brodom
22.06
MUNCHEN, LEGOLAND I MINIMUNDUS 2024
22.06
TOSKANA - 2024
22.06
ATENA 5 DANA
22.06
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
23.06
SKANDINAVIJA - 7 dana zrakoplovom autobusom i brodom
23.06
KANADA
24.06
PARIZ I DISNEYLAND - 5 dana 2024
25.06
NORDKAP ROVANIEMI I LAPONIJA
25.06
LONDON - ZA MALE I VELIKE - 5 dana zrakoplovom
25.06
ŠVICARSKA ŽELJEZNICOM 2024
26.06
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
26.06
LONDON - 5 dana 2024
26.06
MADRID 4 dana
26.06
KAPADOKIJA 4 DANA 2024
27.06
ŠVICARSKA 4 DANA
27.06
PARIZ - 4 dana 2024
27.06
ISTANBUL I BURSA - 4 dana
27.06
KOPENHAGEN - 4 dana 2024
27.06
BARCELONA - 4 dana 2024
27.06
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
27.06
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
28.06
MADEIRA U PROLJEĆE I LJETO 2024
28.06
JUŽNA KOREJA - VELIKA TURA 2024
28.06
NAPULJ I CAPRI - 4 dana
02.07
LONDON - 5 dana 2024
06.07
GRČKA KRSTARENJE GRČKIM OTOCIMA
07.07
ENGLESKA RUTA SNOVA: CORNWALL i DEVON
12.07
LONDON S IZLETOM U STONEHENGE I KRALJEVSKI DVORAC WINDSOR
13.07
BUDVA I CRNA GORA - LJETOVANJE 2024
16.07
NORMANDIJA , BRETANIJA I PARIZ
17.07
ATENA 4 DANA 2024
17.07
TOSKANA I CINQUE TERRE 2024
18.07
PRAG - ZLATNIK PRAG , BEČ I BRATISLAVA 2024
18.07
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
18.07
ŠVICARSKA ŽELJEZNICOM 2024
19.07
BALI LJETO
19.07
PRIJESTOLNICE SKANDINAVIJE - 10 dana. 2024
20.07
GRČKA KRSTARENJE GRČKIM OTOCIMA
20.07
BUDVA I CRNA GORA - LJETOVANJE 2024
21.07
ŠKOTSKA - 7 dana
23.07
Španjolska ljetovanje - Costa Brava i Barcelona
23.07
TALLIN I RIGA - LJETO NA BALTIKU
25.07
KOPENHAGEN - 4 DANA 2024
25.07
BARCELONA 4 DANA 2024
25.07
ISTANBUL I BURSA - 4 dana
25.07
ŠVICARSKA ŽELJEZNICOM 2024
27.07
NORDKAP
27.07
Toskana - Ljetovanje u Toskani 2024
27.07
LJETOVANJE U DUBROVNIKU 2024
27.07
DUBROVNIK - LJETOVANJE 2024
27.07
PORTUGAL tura - ljeto 6 dana
27.07
BUDVA I CRNA GORA - LJETOVANJE 2024
28.07
ŠKOTSKA - 7 dana
30.07
Španjolska ljetovanje - Costa Brava i Barcelona
31.07
NIZOZEMSKA LJETNA TURA
01.08
NORDKAP I SKANDINAVIJA
01.08
TOSKANA I CINQUE TERRE 2024
01.08
RIM, POMPEJI I NAPULJ 2024
01.08
BARCELONA - 4 dana 2024
01.08
SOFIJA 5 dana zrakoplovom
02.08
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
02.08
LONDON - ZA MALE I VELIKE - 5 dana zrakoplovom
02.08
ISTANBUL I BURSA - 4 dana
02.08
ALSACE I SCHWARZWALD - FRANCUSKA I NJEMAČKA 2024
02.08
NEW YORK I WASHINGTON DELUXE 2024
02.08
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
02.08
PRAG 2024
02.08
ALBANIJA - LJETOVANJE U DRAČU 2024
02.08
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
02.08
LONDON - 4 dana zrakoplovom 2024
02.08
TOSKANA - POD SUNCEM TOSKANE 2024
02.08
BILBAO I BASKIJA 2024 - DRUGI PROGRAM
02.08
RIM HIT 2024
02.08
SKOPJE OHRID I MAKEDONSKA TURA 2024
02.08
PRAG - ZLATNIK PRAG , BEČ I BRATISLAVA 2024
02.08
KRALJEVSKI MADRID 2024
03.08
Toskana - Ljetovanje u Toskani 2024
03.08
BUDVA I CRNA GORA - LJETOVANJE 2024
03.08
VENECIJA, PADOVA I OTOCI LAGUNE - 3 dana autobusom
03.08
MUNCHEN, LEGOLAND I MINIMUNDUS 2024
03.08
GRČKA KRSTARENJE GRČKIM OTOCIMA
03.08
SKANDINAVIJA - 7 dana zrakoplovom autobusom i brodom
03.08
DVORCI LOIRE - DRUGI PROGRAM
05.08
ARMENIJA I GRUZIJA VELIKA TURA S KAVKAZOM 2024
06.08
LONDON - LJETO 2024
06.08
Španjolska ljetovanje - Costa Brava i Barcelona
09.08
OHRID I MAKEDONIJA - LJETOVANJE 2024
09.08
NEW YORK I WASHINGTON DELUXE 2024
09.08
BUGARSKA - SUNNY BEACH - LJETOVANJE 2024
09.08
ALBANIJA - LJETOVANJE U DRAČU 2024
10.08
Toskana - Ljetovanje u Toskani 2024
10.08
ŠVICARSKA ŽELJEZNICOM 2024
11.08
MALLORCA TURA RYANAIROM IZ ZAGREBA
11.08
Rumunjska deluxe 2024
11.08
LONDON - LJETO 2024
12.08
LIBANON - TURA I BEJRUT 2024
13.08
LONDON - 5 dana 2024
13.08
LONDON PUTEVIMA HARRY POTTERA 2024
13.08
BARCELONA, ANDORRA I AZURNA OBALA 2024
13.08
Španjolska ljetovanje - Costa Brava i Barcelona
14.08
Dvorci Transilvanije
14.08
VARŠAVA I GDANSK - 5 dana
14.08
ATENA 4 DANA 2024
14.08
RIM, POMPEJI I VATIKANSKI MUZEJI 2024
14.08
ISTANBUL - 5 dana zrakoplovom 2024
14.08
BASKIJA TURA I BILBAO 2024
14.08
TOSKANA I CINQUE TERRE 2024
14.08
SKOPJE, OHRID I MAKEDONSKA VINSKA TURA
14.08
BUKUREŠT I TRANSILVANIJA 5 dana
15.08
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
15.08
BARCELONA 4 DANA 2024
15.08
VENECIJA, PADOVA I OTOCI LAGUNE - 3 dana autobusom
15.08
Kalifornija i Zlatni zapad Amerike - 12 dana
15.08
ŠVICARSKA 4 DANA
15.08
ŠVICARSKA ALPSKIM ŽELJEZNICAMA 5 dana
15.08
PRAG - 4 DANA AUTOBUSOM 2024
15.08
PARIZ I DISNEYLAND - 5 dana 2024
15.08
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
15.08
PRAG 2024
15.08
TALLIN I RIGA - LJETO NA BALTIKU
15.08
PORTUGAL tura - ljeto 6 dana
15.08
ALSACE I SCHWARZWALD - FRANCUSKA I NJEMAČKA 2024
15.08
POLJSKA U RITMU MAZURKE
15.08
BARCELONA - 4 dana 2024
15.08
PRAG - ZLATNIK PRAG , BEČ I BRATISLAVA 2024
15.08
MADRID CITY BREAK 2024
15.08
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
15.08
ŠVICARSKA ŽELJEZNICOM 2024
16.08
SARAJEVO, MOSTAR I JAJCE 2024
16.08
NAPULJ CAPRI POMPEJI I AMALFITANA 2024
17.08
BUDVA I CRNA GORA - LJETOVANJE 2024
17.08
Toskana - Ljetovanje u Toskani 2024
19.08
OSLO I NORVEŠKI FJORDOVI 2024
20.08
LONDON - LJETO 2024
20.08
SINGAPUR I BALI WONCA
20.08
Španjolska ljetovanje - Costa Brava i Barcelona
21.08
MADRID 4 dana
22.08
JUŽNA TOSKANA 2024
22.08
PORTUGAL HIT 2024 - zrakoplovom 6 dana
22.08
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
22.08
TALLIN I RIGA - LJETO NA BALTIKU
22.08
ISTANBUL I BURSA - 4 dana
23.08
NEW YORK I WASHINGTON DELUXE 2024
23.08
RIM HIT 2024
23.08
NAPULJ I CAPRI - 4 dana
25.08
ŠKOTSKA - 7 dana
26.08
NORDKAP ROVANIEMI I LAPONIJA
27.08
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
27.08
ŠVICARSKA ŽELJEZNICOM 2024
28.08
TOSKANA, FIRENCA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
28.08
TOSKANA I FIRENCA 5 DANA 2024
28.08
RIM, POMPEJI I NAPULJ 2024
28.08
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
28.08
MADRID 4 dana
28.08
ŠVICARSKA ŽELJEZNICOM 2024
29.08
BARCELONA - 4 dana 2024
29.08
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
29.08
DUBROVNIK, PELJEŠAC I KORČULA - 4 dana
29.08
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
29.08
MUNCHEN, LEGOLAND I MINIMUNDUS 2024
29.08
MADRID 4 dana
29.08
ALSACE I SCHWARZWALD - FRANCUSKA I NJEMAČKA 2024
29.08
KOPENHAGEN - 4 DANA 2024
29.08
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
29.08
RIM 4 DANA - DRUGI PROGRAM
29.08
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
30.08
VENECIJA, PADOVA I OTOCI LAGUNE - 3 dana autobusom
01.09
SKANDINAVIJA - 7 dana zrakoplovom autobusom i brodom
03.09
LURD PRINEJI I JUG FRANCUSKE 2024
05.09
PARIZ I NORMANDIJA - 2024
05.09
PARIZ I NORMANDIJA - 2024 DRUGI PROGRAM
07.09
GRČKA KRSTARENJE GRČKIM OTOCIMA
08.09
BUDIMPEŠTA 2024
11.09
LONDON - 4 dana zrakoplovom 2024
11.09
MADRID CITY BREAK 2024
12.09
ŠVICARSKA 4 DANA
12.09
ISTANBUL I BURSA - 4 dana
12.09
PRAG - ZLATNIK PRAG , BEČ I BRATISLAVA 2024
12.09
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
12.09
PARIZ I NORMANDIJA - 2024
12.09
PARIZ I NORMANDIJA - 2024 DRUGI PROGRAM
14.09
LISABON I MALA PORTUGALSKA TURA 2024
16.09
KANADA
16.09
LONDON - 5 dana 2024
18.09
LONDON - 4 dana zrakoplovom 2024
18.09
MADRID 4 dana
19.09
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
19.09
NORVEŠKA - KRSTARENJE POŠTANSKIM BRODOM 2024
19.09
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
19.09
RIM 4 DANA - DRUGI PROGRAM
19.09
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
20.09
NAPULJ CAPRI POMPEJI I AMALFITANA 2024
21.09
LONDON - 5 dana 2024
21.09
KORZIKA I SARDINIJA - 7 dana
21.09
GRČKA KRSTARENJE GRČKIM OTOCIMA
21.09
ATENA 5 DANA
24.09
LONDON S IZLETOM U STONEHENGE I KRALJEVSKI DVORAC WINDSOR
25.09
RIM, POMPEJI I NAPULJ 2024
25.09
LONDON - 5 dana 2024
25.09
MADRID 4 dana
25.09
POLJSKA U RITMU MAZURKE
25.09
ATENA 4 DANA 2024
25.09
BASKIJA TURA I BILBAO 2024
25.09
TOSKANA I CINQUE TERRE 2024
26.09
BUKUREŠT IZ ZADRA
26.09
BARCELONA 4 DANA 2024
26.09
BARCELONA - 4 dana 2024
26.09
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
26.09
JUŽNA TOSKANA 2024
26.09
TOSKANA - POD SUNCEM TOSKANE 2024
26.09
KOPENHAGEN - 4 DANA 2024
26.09
MADRID CITY BREAK 2024
26.09
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
27.09
RIM HIT 2024
27.09
NAPULJ I CAPRI - 4 dana
28.09
Venecija i otoci lagune 2 DANA
28.09
ATENA 5 DANA
30.09
LISABON I MALA PORTUGALSKA TURA 2024
01.10
LONDON S IZLETOM U STONEHENGE I KRALJEVSKI DVORAC WINDSOR
01.10
KLASIČNA KINA PREMIUM 2024
02.10
ATENA I SANTORINI
03.10
ANDALUZIJA 8 dana 2024
03.10
PRAG - 4 DANA AUTOBUSOM 2024
03.10
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
03.10
CRNA GORA i DUBROVNIK 2024
03.10
ŠVICARSKA 4 DANA
03.10
BARCELONA - 4 dana 2024
03.10
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
03.10
MALTA - OTOK SUNCA 2024
04.10
RIM HIT 2024
04.10
LONDON - 4 dana zrakoplovom 2024
04.10
NAPULJ CAPRI POMPEJI I AMALFITANA 2024
05.10
LISABON I MALA PORTUGALSKA TURA 2024
05.10
ANDALUZIJA 8 dana 2024
05.10
MADRID 4 dana
06.10
PROVANSA I NAJLJEPŠA SELA FRANCUSKE
08.10
MADRID, TOLEDO, SEGOVILA - 5 dana
08.10
LONDON S IZLETOM U STONEHENGE I KRALJEVSKI DVORAC WINDSOR
08.10
KRALJEVSKI MADRID 2024
09.10
ATENA 4 DANA 2024
10.10
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
10.10
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
10.10
ANDALUZIJA 8 dana 2024
10.10
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
10.10
PRAG 2024
10.10
BILBAO I BASKIJA 2024 - DRUGI PROGRAM
10.10
BARCELONA - 4 dana 2024
11.10
LONDON 4 DANA 2024 - DRUGI PROGRAM
11.10
LONDON - DRUGI PROGRAM 2024
11.10
RIM HIT 2024
12.10
SAN MARINO, RIMINI I RAVENA 2024 - 2 dana
12.10
MADRID 4 dana
12.10
ATENA I SANTORINI
13.10
GRČKA - VELIKA TURA
15.10
VALENCIA 5 dana zrakoplovom
15.10
LONDON - 5 dana 2024
15.10
LONDON S IZLETOM U STONEHENGE I KRALJEVSKI DVORAC WINDSOR
15.10
MADRID 4 dana
16.10
TOSKANA, FIRENCA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
16.10
POLJSKA U RITMU MAZURKE
16.10
TOSKANA I CINQUE TERRE 2024
17.10
ANDALUZIJA 8 dana 2024
17.10
JUŽNA TOSKANA 2024
17.10
BARCELONA - 4 dana 2024
17.10
ISTANBUL 4 dana avionom HIT program
18.10
LONDON - DRUGI PROGRAM 2024
18.10
LONDON 4 DANA 2024 - DRUGI PROGRAM
18.10
RIM HIT 2024
19.10
MADRID 4 dana
19.10
BUDIMPEŠTA 2024
19.10
ATENA I SANTORINI
20.10
MALLORCA TURA RYANAIROM IZ ZAGREBA
22.10
LONDON S IZLETOM U STONEHENGE I KRALJEVSKI DVORAC WINDSOR
22.10
MADRID 4 dana
25.10
SICILIJA VELIKA TURA 10 DANA 2024
26.10
LONDON - 5 dana 2024
26.10
ŠKOTSKA - 8 dana autobusom i brodom
26.10
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
27.10
MEZOPOTAMIJA - BISERI JUGOISTOČNE TURSKE 2024
27.10
LURD PRINEJI I JUG FRANCUSKE 2024 7 DANA
29.10
BARCELONA, ANDORRA I AZURNA OBALA 2024
29.10
JUŽNA KOREJA - VELIKA TURA 2024
29.10
GLASGOW I EDINBURGH - MALA ŠKOTSKA TURA
30.10
LONDON - ZA MALE I VELIKE - 5 dana zrakoplovom
30.10
RIM, POMPEJI I NAPULJ 2024
30.10
RIM, POMPEJI I VATIKANSKI MUZEJI 2024
30.10
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
30.10
Dvorci Transilvanije
30.10
ISTANBUL I BURSA - 4 dana
30.10
SKOPJE, OHRID I MAKEDONSKA VINSKA TURA
31.10
JUŽNA TOSKANA 2024
31.10
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
31.10
DUBROVNIK, PELJEŠAC I KORČULA - 4 dana
31.10
PRAG - 4 DANA AUTOBUSOM 2024
31.10
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
31.10
PRAG 2024
31.10
ALSACE I SCHWARZWALD - FRANCUSKA I NJEMAČKA 2024
31.10
LONDON - 4 dana zrakoplovom 2024
31.10
LONDON - ZA MALE I VELIKE - 5 dana zrakoplovom
31.10
PRAG - ZLATNIK PRAG , BEČ I BRATISLAVA 2024
31.10
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
01.11
AZURNA OBALA SA ST.TROPEZOM 2024
01.11
Azurna obala sa St. Tropezom 2024
01.11
VENECIJA, PADOVA I OTOCI LAGUNE - 3 dana autobusom
01.11
ITALIJA - ČAROBNI JUG ITALIJE 2024
01.11
BILBAO I BASKIJA 2024 - DRUGI PROGRAM
02.11
SAN MARINO, RIMINI I RAVENA 2024 - 2 dana
02.11
ISTANBUL I BURSA - 4 dana
06.11
LONDON - 4 dana zrakoplovom 2024
14.11
5 ZEMALJA JUŽNE AMERIKE 2024
14.11
LONDON - ZA MALE I VELIKE - 5 dana zrakoplovom
14.11
PRAG - ZLATNIK PRAG , BEČ I BRATISLAVA 2024
14.11
BUKUREŠT I TRANSILVANIJA 5 dana
15.11
PRAG - 4 DANA AUTOBUSOM 2024
15.11
TOSKANA, FIRENZA i CINQUE TERRE 4 DANA 2024
15.11
RIM I VATIKANSKI MUZEJI - 4 dana 2024
15.11
PRAG 2024
15.11
ALSACE I SCHWARZWALD - FRANCUSKA I NJEMAČKA 2024
15.11
TOSKANA - POD SUNCEM TOSKANE 2024
15.11
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
15.11
LONDON - 4 dana zrakoplovom 2024
15.11
PARIZ I NORMANDIJA - 2024
15.11
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
15.11
PARIZ I NORMANDIJA - 2024 DRUGI PROGRAM
16.11
SAN MARINO, RIMINI I RAVENA - 3 dana autobusom 2024
16.11
KAPADOKIJA 7 dana 2024
16.11
VENECIJA, PADOVA I OTOCI LAGUNE - 3 dana autobusom
16.11
SARAJEVO, MOSTAR I JAJCE 2024
21.11
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
28.11
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
28.11
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
29.11
LONDON - 4 dana zrakoplovom 2024
05.12
ISTANBUL - 4 dana zrakoplovom
05.12
AMSTERDAM I MALA NIZOZEMSKA TURA 2024
28.12
BUKUREŠT I TRANSILVANIJA 5 dana
30.12
PARIZ I NORMANDIJA - 2024
30.12
PARIZ I NORMANDIJA - 2024 DRUGI PROGRAM
© Sun-Travel.hr - All rights reserved.
/index.php?l=hr&ispis=staticna&id=2774